Qui som?    -    Junta directiva

Etapa fundacional (1971-1976)

L'any 1971, el notari algaidí Joan Verger i Garau va aconseguir arreplegar algunes persones amb interès per la cultura i per la dinamització i l'activisme dins Porreres, amb la intenció de crear una entitat cultural que donàs resposta a les necessitats socials i culturals sorgides a finals de l'època franquista. L'ajudaren en el moment inicial Joan Gornals i Cerdà Molí d'aigua, que era el seu escrivà a la notaria, i Esteve Ribas de la Cueva, jutge de pau del municipi. Tot seguit, aquestes tres persones anaren reunint a més persones, fins a conformar una primera junta directiva que durà dos anys, fins que el president hagué de dimitir per motius de trasllat de residència. En reconeixement als seus serveis i a les seves qualitats humanes es anomenat President Honorari.

Primera junta (1971-1973)

 • President Joan Verger Garau
 • Vicepresident : Joan Gornals Cerdà
 • Secretari: Bartomeu Barceló Picornell
 • Tresorer: Esteve Ribas de la Cueva
 • Vocals: Antoni Fiol Sala, Maria Àngels Barceló Barceló de can Xic i Isabel Fiol Sala

Segona junta (1973-1976)

 • President: Joan Gornals Cerdà Molí d'aigua
 • Vicepresident: Miquel Barceló Mas Platiller
 • Secretari: Bartomeu Barceló Picornell Porret
 • Tresorer: Esteve Ribas de la Cueva
 • Vocals: Antoni Fiol Sala, Maria Àngels Barceló Barceló i Isabel Fiol Sala.

Es crea una nova secció anomenada Expressió Gràfica, en fou el seu coordinador Guillem Llinàs Barceló, qui dirigí una breu publicació anomenada "Envant o enrere" de la qual es publicaren 4 números en paper.

A l’any 1976 dimiteixen de la Junta per motius personals: Miquel Barceló Mas i Bartomeu Barceló Picornell, vicepresident i secretari respectivament. S’incorporaren per substituir els càrrecs Jaume Mesquida Oliver Janoi, Joan Melià Garí Gallet i Sebastià Melià Mora Fossà per fer les funcions de secretari. L'etapa es tanca a l’assemblea general ordinària de dia 1 d’octubre de 1976, quan Esteve Ribas de la Cueva presenta la seva dimissió com a tresorer i també dimiteix per motius personals Joan Gornals i Cerdà, tot i que els dos es varen mantenir fidels als ideals de l'Agrupació i la seguiren fins al finals dels seus dies.

Anys de la Transició política (1976-1981)

Tercera junta (1976-1978)

 • President : Joan Sorell Juan del Molí d'en Lluc
 • Vicepresident: Maria Barceló Crespí
 • Secretari-tresorer: Bartomeu Juan Picornell Magarola
 • Vocals: Joan Melià Garí, Sebastià Melià Mora, Andreu Barceló Nicolau

Aquest etapa es caracteritza per la gran activitat cultural  i pels fruits que va donar: edició de la revista Llum d’Oli, cursets de català i cursets de cultura general per a l'obtenció del graduat escolar per a adults, així com la creació de la Festa Pagesa (1976), entre altres coses.

Quarta junta (1978-1979)

 • President: Joan Sorell Juan
 • Vicepresident: Maria Barceló Crespí
 • Secretari: Macià Lladó Cerdà
 • Tresorer: Francisca Nicolau Nicolau
 • Vocals: Antoni Palerm Mestre, Joana Mora Cerdà, Joan Barceló Bauçà

A l’any 1979 després de l’assemblea de socis la junta directiva queda formada per:

Cinquena junta (1979-1981)

 • President : Joan Sorell Juan
 • Vicepresident: Macià Lladó Cerdà
 • Secretària: Maria Barceló Crespí (substituïda per Caterina Oliver Riera)
 • Vocals: Antoni Palerm Mestre (teatre), Joana Mora Cerdà (joventut), Joan Barceló Bauçà (escacs), Francisca Nicolau Nicolau (local)

Els anys vuitanta, presidència de Joan Barceló Bauçà (1982-1992)

Després d'aquests intensos anys amb Joan Sorell Juan al capdavant, el desembre de 1981 aquest dimiteix per motius personals i serà un altre Joan el que assumirà la presidència: Joan Barceló Bauçà Gorió, que presidiria la nova junta directiva fins el 1992, una dècada sencera. Joan Barceló Bauçà era empleat de banca i ja formava part de la junta anterior. Va treballar per mantenir l’entitat activa i viva tota la dècada dels vuitanta, etapa en la que cal destacar el naixement de Porreres Ràdio, l’inici dels viatges culturals i gastronòmics fora de les Illes Balears i la consolidació de la secció d’escacs. A l’assemblea general de socis de dia 30 de desembre de 1981 es va procedir a la remodelació de la Junta Directiva quedant:

Sisena junta

 • President: Joan Barceló i Bauçà
 • Vicepresident: Macià Lladó Cerdà
 • Secretaria-tresoreria: Joana Matas Segura i Gregori Barceló Llaneras
 • Vocals: Antoni Palerm Mestre, Joana Mora Cerdà, Climent Picornell Lliteres, Pep Marí Sastre.

Aquestes juntes anaren patint canvis al llarg dels anys del mandat de Joan Barceló i Bauçà, que presidí l'entitat dins que el 1992 una junta gestora encapçalada pel professor de secundària Jaume Gil i Cuenca preparà una candidatura que guanyaria en assemblea general.

Una etapa de renovació (1992-juliol 1995)

A principis dels noranta l’Agrupació passà per una fase de menor activitat i amb una certa necessitat de reorganització administrativa. Un grup de socis encapçalats per Jaume Gil, que ja participava activament a la secció d’escacs, va potenciar la creació d’un junta gestora que com ja s'ha esmentat, preparà unes eleccions per constituir uns nous estatuts i revitalitzar el funcionament de l’entitat. D’aquestes eleccions Jaume Gil sorgí elegit president. D’aquesta etapa cal destacar: la reorganització de l’entitat, la realització del cicle de lliçons, i la reaparició regular de la revista Llum d’Oli.

Setena junta (1992-1995)

 • President: Jaume Gil i Cuenca
 • Vicepresident: Gregori Barceló Llaneras
 • Secretari: Bernat Bauçà Garau
 • Tresorer: Jaume Cerdà Tomàs
 • Vocals: Vicenç Marí Sastre, Joan Marí Garí, Gregori Barceló Màrquez, Joan Antoni Roig Dalmau, Damià Nicolau Ferrà.

Primera presidència de Joana Mora Cerdà (1995-2004)

Joana Mora Cerdà, mestra d’escola, fou la primera dona (i per ara, única) que ha presidit l’entitat. Persona molt lligada a l'Agrupació i que va pertànyer a la junta directiva durant les presidències de Joan Sorell i de Joan Barceló i coordinadora del Llum d’Oli durant l’etapa de Jaume Gil. Aquesta nova etapa, fou molt propícia per potenciar la cultura social. L’entitat comptava amb una bona infraestructura, una revista pròpia i consolidada, i la gestió de l’única emissora de ràdio de la localitat. Fou una època de gran dinamisme i activisme a tots els nivells.

Vuitena junta (1995-1998)

 • Presidenta: Joana Mora Cerdà
 • Vicepresidenta: Caterina Oliver Riera
 • Secretari: Gaspar Barceló Barceló Xibic
 • Tresorera: Joana Matas Segura
 • Vocals: Vicenç Marí Sastre, Jaume Cerdà Tomàs, Catalina Vich Mesquida, Antoni Picornell Nicolau Vila i Catalina Trobat Nicolau

Dia 20 de desembre de 1996 l’Agrupació va rebre el premi Bartomeu Oliver que anualment concedeix l’Obra Cultural Balear en el marc dels Premis 31 de desembre, pel seu XXV anys de trajectòria cultural.

A l’assemblea general extraordinària de socis de dia 26 de juliol de 1998 es va elegir la nova junta que regí l’entitat el següents tres anys:

Novena junta (1998-2001)

 • Presidenta: Joana Móra Cerdà
 • Vicepresident: Bernat Bauçà Garau Xiscos
 • Tresorera: Joana Matas Segura
 • Secretari: Xim Barceló Janer de sa Fonda
 • Vocals: Gaspar Barceló Barceló Xibic, Vicenç Marí Sastre, Catalina Vich Mesquida, Jaume Cerdà Tomàs, Bartomeu Lliteres Mesquida

Dia 13 de juliol de 2001 es va celebrar assemblea general extraordinària  amb un sol únic punt de l’ordre del dia: elecció de la Junta de Govern. En sortiren elegits:

Desena junta (2001-2004)

 • Presidenta: Joana Mora Cerdà
 • Vicepresident: Bernat Bauçà Garau
 • Secretari: Bartomeu Garí Salleras
 • Tresorera: Joana Matas Segura
 • Vocals: Jaume Cerdà Tomàs, Vicenç Marí Sastre, Antoni Gornals Mesquida Pubil, Tòfol Noguera Font Urtigues i Marta Escoda Trobat

Després de les eleccions municipals de dia 25 de maig de 2003, Bernat Bauçà deixà el seu càrrec de vicepresident i quedà com a vocal, per incompatibilitat amb la tasca municipal de l’àrea de cultura i educació que havia assumit com a regidor de l'Ajuntament de Porreres.

Dia 27 de novembre de 2004 es celebraren eleccions a l’entitat per renovar la Junta Directiva, però no es va presentar cap candidatura conjunta. Joana Móra Cerdà comunicà als assistents que no es presentava a la reelecció perquè des de les passades eleccions municipals ocupava un càrrec polític a l’ajuntament i considerava que ambdós càrrecs no eren compatibles.

Hi va haver tres persones de la junta anterior amb interès en seguir i donades aquestes circumstàncies tan especials l’assemblea acordà nomenar una Junta Gestora inicialment per un any i seguir endavant amb l’edició del Llum d’Oli, l’excursionisme, els escacs i la resta d’activitats.

La junta gestora quedà formada per (novembre 2004-2008):

 • Tòfol Noguera Font
 • Joana Matas Segura
 • Vicenç Marí Sastre
 • Magdalena Morell Villalonga
 • Margalida Barceló Taberner (coordinadora del Llum d’Oli)

Segona etapa de Joana Mora Cerdà (2008-actualitat)

A partir de l’any 2008, es conforma una nova junta amb Joana Mora com a presidenta, per segona vegada:

Onzena junta (2008-2013)

 • Presidenta: Joana Mora Cerdà
 • Vicepresident: Tòfol Noguera Font
 • Secretària: Magdalena Morell Vilallonga
 • Tresorera: Joana Matas Segura
 • Vocals: Vicenç Marí Sastre, Víctor Heitzmamn Zamora, Caterina Oliver Riera

Dissabte dia 9 de febrer de 2013 es van celebrar unes noves eleccions dels membres de la junta directiva. Només es va presentar una candidatura. Després de les votacions quedà elegida la següent Junta Directiva, la qual gestionarà l'entitat durant tres anys:

Dotzena junta (2013-2017):

 • Presidenta : Joana Mora Cerdà
 • Vicepresident: Tòfol Noguera Font
 • Secretària : Llúcia Salleras Julià
 • Tresorera: Joana Matas Segura
 • Vocals: Tomeu Garí Salleras, Catalina Mesquida Català, Caterina Oliver Riera, Magdalena Morell Villalonga i Vicenç Marí Sastre.

El 4 de febrer de 2017, en junta extraordinària al local de l'entitat, es celebraren eleccions. Actuaren de president de mesa i secretària, respectivament, Francisca Sunyer i Joan Ferrà. La nova junta quedà constituïda per les següents persones:

Tretzena junta (2017-2022):

 • Presidenta : Joana Mora Cerdà
 • Vicepresident: Bartomeu Garí Salleras
 • Secretària : Llúcia Salleras Julià
 • Tresorera: Joana Matas Segura
 • Vocals: Vicenç Marí Sastre, Tòfol Noguera Font, Joan Ferrà Sansó, Miquel Móra Mulet i Maria Antònia Nicolau Rosselló.

Joana Mora va tenir durant aquella jornada unes paraules d’agraïment per la feina feta per a les persones que havien format part de la junta durant els anteriors 4 anys (Catalina Oliver, Magdalena Morell i Catalina Mesquida Català) i donà la benvinguda als nous membres.

El febrer de 2022, s'inicià un període de "transició" amb una nova junta que, sense cap persona a la presidència, tira endavant l'entitat en el seu dia a dia amb l'objectiu de trobar un relleu de cara a les eleccions previstes pel 2023. Les persones que conformen la junta són Francesc Melià Barceló, Catalina Maria Garí Blanch, Catalina Garcia Garí, Gabriel Noguera Vich, Joana Mora Cerdà, Maria Antònia Nicolau Rosselló, Joana Aina Matas Segura, Joan Ferrà Sansó i Tòfol Noguera Font.